Wat is Rots & Water?

Rots & Water, een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel in meer dan 30 landen wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes van 4 – 18+. De laatste jaren wordt Rots en Water ook ingezet bij vluchtelingenwerk. Zowel bij het COA in Nederlands als bij Fedasil in België worden werknemers in staat gesteld zich te laten scholen via de driedaagse basiscursus (en eventuele specialisaties).

Doelstelling

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 - 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de buurt/wijk in dit proces te betrekken.

Breed pedagogisch perspectief

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Psychofysieke methodiek

Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.

Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.

Opleidingen:

De driedaagse Rots en Water basistraining.

Alleen via deze training kunnen deelnemers het certificaat Rots en Water- trainer verwerven. Alle overige trainingen zijn bedoeld als specialisatie of opfristraining. Deze accreditatie vervalt na 4 jaar indien tussentijds niet aan een specialisatietraining (zie punt 1 – 5) of nascholingsdag (zie punt 8) is deelgenomen.

In de driedaagse basistraining worden docenten, hulpverleners, kindercoaches, straathoekwerkers, psychologen enz. opgeleid tot Rots en Water-basistrainer. Deze opleiding accrediteert tot het verzorgen van de Rots en Waterlessen aan kind en jongere zoals die zijn vastgelegd in het Rots en Water-praktijkboek en beperkt zich tot de doelgroep waarvoor de trainer is opgeleid.

Deze training accrediteert nadrukkelijk niet tot het verzorgen van trainingen (in welke vorm en met welke bedoeling dan ook) aan volwassenen en professionals werkzaam in onderwijs en bedrijfsleven.

Na afronding van de driedaagse training kan de gecertificeerde Rots en Water-trainer meerdere (5) specialisaties volgen. Voor elke tweedaagse specialisatie geldt het dringende advies eerst de driedaagse basistraining te volgen.

1.       Rots en Water Basisschool Schoolbreed. Deze tweedaagse opleiding richt zich op kinderen in het Primair Onderwijs van 4 tot 11/12 jaar oud. Voor groep 1 – 8 oefeningen, spelen, basisinzichten, lesplannen.

Zie –kalender- voor data en plaats van training.

Voor brochure: Klik hier

Zie hiervoor o.a. de Trailer van het OPOA (Openbaar Primair Onderwijs Almelo).  Klik hier 

Zie ook Rots en Water en pesten aflevering Feiten en Fabels SBS televisie. Klik hier

2.      Rots en Water en kinderen en jongeren met autismespectrumstoornissen.

Deze tweedaagse opleiding richt zich op kinderen en jongeren met ASS zowel met LVB als wel hoog functionerende leerlingen (HFA).

Zie –kalender- voor data en plaats van training.

Voor brochure. Klik hier

Voor meer achtergrondinformatie de trailer Rots en Water en autisme-spectrumstoornissen: Klik hier

Trailer voor neurofysiologische onderbouwing Rots en Water t.a.v. reductie pesten:  Klik hier

3.       Rots en Water Focus op Meisjes en Vrouwen (12- 18+)

Met o.a. de thema’s innerlijke kracht en uitstraling, zelfvertrouwen, eigen keuzes leren maken, in actie leren komen in bedreigende situaties.

Zie –kalender- voor data en plaats van training.

Voor brochure: Klik hier

4.      Rots en Water en kinderen en jongeren met psychosociaal trauma.

Deze training richt zich op kinderen en jongeren die in hun leven te maken hebben (gehad) met trauma en/of de hiermee samenhangende verlieservaring (rouw).

Zie –kalender- voor data en plaats van training.

Voor brochure: Klik hier

Voor trailer Klik hier.

5.      Rots en Water en kinderen en jongeren met (meervoudig) fysieke beperking.

Een zeer inspirerende, eendaagse training met een schat aan oefeningen en inzichten die de Rots en Watertrainer toont hoe Rots en Water ook voor het kind met fysieke beperkingen kan worden ingezet.

Zie –kalender- voor data en plaats van training.

Voor brochure: Klik hier

Voor trailer Klik hier

Overige trainingen:

6.      De Eendaagse Introductie Training (EDIT)

Veelal in-company trainingen, waarbij een geheel team in de basisprincipes van het Rots en Water programma worden getraind. Daarnaast ook een zeer krachtige training die voor teambuilding kan worden ingezet.

7.      Rots en Water consulentschap.

Ondersteuning bij introductie, implementatie, intrainen lessenplannen, borging in het sociaal veiligheidsbeleid en eventueel hulp bij het verzorgen van een ouderavond door het inschakelen van de gecertificeerde Rots en Water-consulent. I.h.a betreft de ondersteuning 2 dagdelen bestaande uit in totaal 9 contacturen.

Voor meer informatie neem contact op met het Rots en Water Instituut via 0224 213346.

8.      Opfris/verdiepings/nascholingsdagen.

Elk jaar vinden er eendaagse nascholingsdagen plaats om de gecertificeerde Rots en Water-trainer te informeren over nieuwe inzichten, en nieuwe oefeningen en spelen worden beoefend. Zie –kalender- voor data en plaats van training.

Verspreiding Nederland en buitenland

Nederland en België

In Nederland en België worden jaarlijks 1.500 trainers middels een driedaagse training en 1.500 via tweedaagse specialisaties en eendaagse introductie -trainingen (EDIT's) opgeleid.

Australië en Nieuw Zeeland

Onder auspiciën van het Rots en Water Instituut, in buitenland opererend onder de naam Gadaku Institute, worden in Australië en Nieuw Zeeland jaarlijks 2.000 leraren/hulpverleners enz. opgeleid.

Rots en Water op Queensland television Sky news. Klik hier

Andere landen

Daarnaast verzorgt het Rots en Water Instituut/Gadaku Institute in 2016 ook train the trainers (TTT) opleidingen in Taiwan, Frankrijk, Duitsland, Engeland, en in het Caribisch gebied (Curacao).

Voor de trailer van de training op Saba. Klik hier

In het kader van het Erasmus plus project worden leraren uit Turkije opgeleid tot Rots en Water-trainer.

Voor een korte documentaire Klik hier

In voorgaande jaren heeft het Rots en Water Instituut ook docenten opgeleid in Nauru (nabij Fidji), China, Indonesië en Schotland.

Trainers werkzaam in het buitenland

Inmiddels wordt het Rots en Waterprogramma door ruim 50.000 trainers in meer dan 30 landen, verspreid over de gehele wereld, ingezet. Bijv. Luxemburg, Zweden, Denemarken, Zwitserland, Hongarije, Sri Lanka, Nepal, India, Indonesië, Bolivia, Turkije, Ecuador, Zuid-Afrika, Afrika (o.a. Ghana), Dubai, Hong Kong, VS.

Rots en Waterboeken, dvd’s, posters

Alle Rots en Waterpublicaties waaronder 8 boeken, 18 posters en dvd zijn zowel in het Nederlands als Engels verkrijgbaar.

Het Rots en Water Basisboek, behorende bij de driedaagse Rots en Watertraining is verkrijgbaar in het Nederlands en Engels en daarnaast ook in het Duits, Frans, Bahasa (Indonesië) en Mandarijn/Chinees (Taiwan, China).

Wetenschappelijke onderbouwing

Het Rots en Waterprogramma maakt structureel gebruikt van de volgende wetenschappelijke theorieën:

* De Contact Hypothese en Extended Contact Hypothese

* Intrinsieke motivatie (versterken)

* Operante technieken

* Shaping

* Exposure in vivo

* Transfer via gelijkenis, visualisatie en stress training

* Power pose (m.b.t. lichaamstaal)

* Happy Walking

* Invloed van bewegen op de ontwikkeling van hogere,  

  cognitieve functies

* Gedragsoefening via rollenspel

Voor uitwerking van bovenstaande zie ‘Rots en Water Praktijkboek’ 11eherziene druk.

Voor de informatie trailer Klik hier

Wetenschappelijk onderzoek in Nederland

1.    Uit wetenschappelijk onderzoek (RCT) in Nederland, in 2012-2014 uitgevoerd door het Trimbos Instituut ism de Rutger Stichting en het Rots en Water Instituut NL, blijkt dat inzet van Rots en Water leidt tot meer zelfbeheersing en zelfvertrouwen en een afname van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Doelgroep betrof jongens van 14- 17 jaar VMBO. Dit onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke magazine ‘Journal of Sexual Aggression’.

Ga voor volledig onderzoeksverslag op deze site naar ‘Onderzoek/artikelen’ en dan naar Effect of Rock and Water - An intervention to prevent sexual aggression

2.      Wetenschappelijk onderzoek Primair Onderwijs (groep 6/7/8), uitgevoerd in Nederland en België, met een focus op de bevordering van sociaal welzijn- en veiligheid en reductie van pestgedrag loopt op dit moment. Dit onderzoek maakt deel uit van het Nationaal Pestonderzoek dat door het Min. van O.C. en W wordt geïnitieerd.

3.      Nieuw wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door het Trimbos Instituut, Rutger Stichting en Universiteit van Utrecht i.s.m. het Rots en Water Instituut start in 2016 en zal een looptijd hebben van 3 jaar. Doelgroep klas 1 en 2 van het VMBO, jongens en meisjes. Het onderzoek richt zich op de effectiviteit van het Rots en Waterprogramma t.a.v. de bevordering van sociaal welzijn en sociale veiligheid en de reductie van pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Overige onderzoeken in Nederland en buitenland

Het Rots en Waterprogramma is uit de schoolpraktijk ontstaan. Enkele tientallen, kleinschalige onderzoeken uit de schoolpraktijk en hulpverlening, uitgevoerd in Nederland en Australië, tonen de effectiviteit van het programma.

22 implementaties en onderzoeken zijn ondergebracht in het Engelstalige boek ‘Bringing it Together, 22 case studies of Rock&Water in practice in various educational settings’. Dit boekwerk is in samenwerking met de Universiteit van Newcastle (Australië) tot stand gekomen en geïntroduceerd op The International Rock and Water Conference in Newcastle in 2006.

Behalve de bevordering van sociale veiligheid en het sociaal welzijn, en het reduceren van pesten en seksueel geweld blijkt uit kleinschalig onderzoek:

·       verbeterde onderwijsrelatie leerling – leraar(es)

·       betere coping strategieën, conflictmanagement

·       betere leerprestaties

·       weinig tot geen drop out

Voor meer, gedetailleerde informatie ga naar ‘Onderzoek/artikelen’ op deze site.

Laatste nieuws

Rots & Water Nairobi

 

Voor het hele artikel klik hier

Accreditaties

De 3-daagse Rots en Water (basis)training is geaccrediteerd door:

-           de SRVB, Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (Register Vaktherapie)

-           door de ABvC, Algemene Beroepsvereniging voor Counseling,

-           door de SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

 

We zijn geregistreerd in het CRKBO, Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs.

Gezonde school activiteiten


Rots en Water ook dit jaar het meest aangevraagde programma in kader van RIVM Gezonde School activiteiten
Klik hier voor meer informatie.


Waarom scholen massaal voor het Rots en Waterprogramma kiezen


Wetenschappelijk Effectonderzoek Trimbos Instituut ism Rutgers Stichting

Alle teamleden van De Ontdekking en Harlekijn gecertificeerd als Rots en Watertrainer

Alle teamleden van deze twee openbare scholen van de Stichting Akkoord hebben het certificaat ontvangen en zijn vanaf nu Rots en Water trainer! Klik hier om het volledige artikel te bekijken.

 

Artikelen

Rots en Water binnen de forensische psychiatrie

Klik hier voor het hele artikel

 

Rots en Water en werken met mensen met een LVB én complexe problematiek

Klik hier voor het hele artikel

Onderzoek Sociale Veiligheid

Het onderzoek naar Sociale Veiligheid met het Rots en Waterpgrogramma is inmiddels van start gegaan!

"Rots en Water training is effectief tegen pesten" Klik hier voor het hele artikel
 

GEFELICITEERD: We mogen weer 2 scholen in Nederland feliciteren met het behalen van het Predicaat Rots en Water school, namelijk:

OBS de Kubus OPOA

OBS de Bonkelaar

 
 
Rots en Water op scholen in Almelo

Klik hier om het artikel te lezen

Kijk mee
TWsce1RruLE

Trailer R&W en een beperking

Rots & Water documentaire trailer

Rots & Water Documentaire

Rots en Water en autismespectrumstoornissen Marc Boas MI 

Rots en Water t a v psychosociaal trauma Harriëtte Modderman MI 

Rots & Water binnen basisonderwijs

Rock and Water goes to the Caribbean (Saba) en in februari 2016 ook naar Curacao

Kalender

Voor deze maand
Augustus 16, 17, 18 - 2017

Open 3-daagse Rots en Water (basis)training in Herzele ( België, Oos... Volgeboekt

Verder kijken
Internationaal

 
 
Contact

Gadaku Institute / Rots en Water NL
Loet 45
1741 BN Schagen

Tel:  0224-21 33 46
Fax: 0224-21 50 45
info@rotsenwater.nl


Copyright Rots & Water Instituut - Gadaku Institute 2017